معامله قرن بر روی کاغذ باقی خواهد ماند | یک دنیا خبر