مشاور ترامپ فلسطینینان را به دلیل نپذیرفتن معامله قرن تهدید کرد | یک دنیا خبر