مناطق دیگری از شمال غرب سوریه آزاد شد | یک دنیا خبر