اعلام نازدهای «جایزه بفتا۲۰۱۹»/«سوگلی» با ۱۲ نامزدی در صدر ایستاد | یک دنیا خبر