آی بی ام و نخستین سوپر کامپیوتر کوانتومی تجاری | یک دنیا خبر