خسارت دانش آموزان فوت شده حادثه زاهدان پرداخت شد | یک دنیا خبر