پاکستان خواستار مذاکره مستقیم طالبان و دولت افغانستان شد | یک دنیا خبر