آذری جهرمی:عالم محضر خداست؛این دفتر و آن دفتر ندارد! | یک دنیا خبر