مغازه دارها حواستون شش دونگ جمع باشه | یک دنیا خبر