انتصاب مدیرکل امور مجامع و مؤسسات وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی | یک دنیا خبر