چرا اعتبار 10 میلیاردی جزایر هرمزگان پرداخت نشده؟ | یک دنیا خبر