آمادگی صندوق نوآوری برای هم‌سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های مشترک خارجی | یک دنیا خبر