ابداع دریچه مصنوعی قلب که خود را با سن بیمار تطبیق می‌دهد | یک دنیا خبر