فروغی: 82 گروه موسیقی در جشنواره فجر حضور داشتند | یک دنیا خبر