رهبر حزب کارگر انگلیس؛ جانسون را به بی توجهی نسبت به سیلزدگان متهم کرد | یک دنیا خبر