مایکل بلومبرگ در اولین مناظره دموکرات ها آماج حملات قرار گرفت | یک دنیا خبر