دو فرد مشکوک به کرونا در بابل تحت مراقبت قرار گرفتند | یک دنیا خبر