انتقاد یا اعتراض به رد صلاحیت‌ها، نسبتی با رأی ندادن ندارد | یک دنیا خبر