هند و ایران به صادرکنندگان چای در زمینه پرداخت‌ها اطمینان دادند | یک دنیا خبر