مردم در انتخاب نماینده اصلح به معیارهای رهبر معظم انقلاب توجه کنند | یک دنیا خبر