واحدی: «هنرستان ایران زمین» نوجوانان را با مشاغل اجتماعی آشنا می کند | یک دنیا خبر