رقابت وفایی و واحدی در مسابقات اسنوکر شوت اوت ۱۷۱ هزارپوندی | یک دنیا خبر