پاسخ AFC به اعتراض پرسپولیس درباره معز علی | یک دنیا خبر