همکاری‌ سازمان‌های مردم نهاد ایران و روسیه بیشتر می‌شود | یک دنیا خبر