وزیرخارجه قطر توافق امنیتی مشترک در خاورمیانه را خواستار شد | یک دنیا خبر