وزیر آموزش و پرورش خبر داد: تعطیلی تمام مدارس قم در روز شنبه | یک دنیا خبر