وزیر کشور از سالن پشتیبانی الکترونیکی بازدید کرد | یک دنیا خبر