دعوت رئیس بنیاد بین المللی صلح از مردم برای حضور در انتخابات | یک دنیا خبر