نامه‌ سرگشاده شورای صنفی فرهنگیان: آیا فعالیت‌های صنفی جرم است؟ | یک دنیا خبر