جربا آماده گفت وگو با مقام های سوری شد | یک دنیا خبر