هواپیماهای صهیونیستی مناطقی در غزه را بمباران کردند | یک دنیا خبر