این همان بازیکنی بود که تابستان از تیم ملی خداحافظی کرد؟ | یک دنیا خبر