اسامی آزادکاران مجاز برای حضور در جام تختی اعلام شد | یک دنیا خبر