عکس ؛ جدایی این ستاره از جمع بارسایی ها قطعی شد ؛ مقصد بعدی آقای ستاره مشخص شد | یک دنیا خبر