مشتری جدید ستاره آبی پوشان از فرانسه می آید! | یک دنیا خبر