۲۰۰ میلیارد تومان بودجه اضافه برای کاهش تبلیغات کافی نیست؟ | یک دنیا خبر