کشف سیستم پیچیده آب‌رسانی در بزرگ‌ترین معماری دست‌کندجهان | یک دنیا خبر