اعتراض اهالی تئاتر به تهمت‌ها و دخالت‌های غیرقانونی | یک دنیا خبر