پارک های علم و فناوری توسط بخش خصوصی تاسیس شود | یک دنیا خبر