معاون اول رییس جمهور به کاشان سفر می‌کند | یک دنیا خبر