معاون رئیس جمهوری فرا رسیدن روز پرستار را تبریک گفت | یک دنیا خبر