افزایش 97.6 درصدی سرمایه گذاری و 6.9 درصدی اشتغال بخش صنعت | یک دنیا خبر