بازار خودرو هنوز واکنش مثبتی به افزایش قیمت ها نشان نداده /رو به کاهش بودن قیمت ها در بازار | یک دنیا خبر