تداوم صادرات گاز ایران با وجود تحریم‌ها | یک دنیا خبر