تغییر در جدول کیفیت هوا، حذف شاخص "هوای سالم " | یک دنیا خبر