نقد جسورانه و سالم از ویژگی‌های جشنواره عمار است | یک دنیا خبر