هانگ سئو: توانایی مقابله با خط حمله ایران را نداشتیم | یک دنیا خبر