ماهینی از لیست خارج نمی‌شود، انصاری شاید! | یک دنیا خبر