پامپئو: خروج از سوریه با راهبرد آمریکا در قبال ایران در تضاد نیست | یک دنیا خبر