مالزی یک گام به انتخاب پادشاه جدید نزدیک شد | یک دنیا خبر